Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej 3M Electrical Markets D a dalších materiálů


Společnost INTERACTION, s.r.o.,

sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky, okres Praha-východ,

IČ: 61506753; DIČ: CZ61506753,

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném u MS v Praze, oddílu C, vložce 29913,

(dále jen „Prodávající“)           

 

tímto vymezuje a zpřesňuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) práva a povinnosti Prodávajícíhoa kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Kupní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto OP, se uzavírá způsobem uvedeným v čl. 2. těchto OP.

1.2. Kupujícím může být pouze podnikající fyzická nebo právnická osoba, se kterou uzavřel Prodávající rámcovou kupní smlouvu (dále jen „RKS“).  

1.3. Ujednání odchylná od OP mohou být sjednána v RKS. Odchylná ujednání v RKS mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. Ustanovení VOP se stávají nedílnou součástí RKS.

1.5. Ujednání odchylná od OP a RKS mohou být sjednána v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP a ujednáními v RKS.

1.6. Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat. Takovou změnou OP nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění OP.

 

2.  Uzavření Kupní smlouvy

2.1. Nabídku k uzavření Kupní smlouvy (ofertu) činí prodávající tím, že zveřejní seznam zboží s jeho obchodním označením, velikostí balení a cenou za kus nebo obchodní balení. Seznamem zboží může být i platný ceník zboží.

2.2. Kupující učiněním objednávky zboží, která musí obsahovat označení zboží (podle ceníku prodávajícího), množství zboží a místo plnění, uzavírá Kupní smlouvu s prodávajícím.

2.3. Písemná objednávka musí být zaslána e-mailem na adresu sklad@interaction.cz nebo prostřednictvím elektronického objednávkového systému Prodávajícího. Registrační údaje budou přiděleny Prodávajícím po uzavření RKS.

2.4.  V případě nemožnosti učinit objednávku v souladu s bodem 2.3. tohoto článku OP musí být písemná objednávka doručena do sídla Prodávajícího nebo předána obchodnímu zástupci Prodávajícího. Objednávku lze učinit i telefonicky nebo faxem s tím, že taková objednávka musí být nejpozději následující den potvrzena písemně.

 

3.  Místo plnění

Místem plnění jsou provozovny kupujících na adrese všech jejich poboček, pokud v objednávce není uvedeno jiné místo plnění.

 

4.  Doba plnění

4.1.   Doba plnění bude sjednána v RKS s tím, že její platnost a účinnost začíná dnem jejího podpisu. Pokud učiní kupující u Prodávajícího objednávku zboží po uplynutí doby účinnosti RKS, mění se doba účinnosti RKS na dobu neurčitou.

4.2.   Jednotlivé dodávky zboží budou realizovány na základě objednávek kupujícího.

4.3.   Prodávající je povinen dodat objednané zboží nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení objednávky. Prodávající má právo tuto lhůtu prodloužit, pokud bude kupující v prodlení s úhradou ceny za jakoukoliv předchozí dodávku zboží nebo překročil sjednaný kreditní rámec. U zboží, které není skladem, navrhne Prodávající jiný termín dodání. Nebude-li kupujícím akceptován, objednávka tohoto zboží se ruší.

5.  Výpověď RKS

5.1.   RKS může být vypovězena ze strany kupujícího jen v případě, že Prodávající opakovaně nedodá z důvodu na jeho straně objednané zboží. RKS může být vypovězena ze strany prodávajícího jen v případě, že kupující opakovaně poruší své povinnosti uvedené v bodu 7.2. písm. a), b), c) a d) těchto OP nebo opakovaně nesplní jakoukoliv platební povinnost podle těchto OP nebo sjednanou v RKS.

5.2.   Výpovědní lhůta RKS činí 3 měsíce a počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

 

6.  Kupní cena a platební podmínky

6.1.   Prodávající je povinen dodávat zboží za ceny uvedené v ceníku platném ke dni odeslání objednávky kupujícího.

6.2.   Náklady na dopravu zboží do místa plnění hradí Prodávající. Pokud prodávající bude akceptovat objednávku v ceně nižší, než je sjednána v bodu 7.3 těchto OP (minimální expediční množství), hradí náklady na dopravu kupující dle bodu 7.2. písm. c) těchto OP.

6.3.   Kupujícímu náleží dohodnutý rabat dle platného ceníku pro Velkoobchody-elektro na zboží dodávané Prodávajícím.

6.4.   Doba splatnosti faktury se sjednává na 15 kalendářních dnů. Kupující je povinen v RKS udělit výslovný souhlas s vystavováním a doručováním faktur­ – daňových dokladů vystavených Prodávajícím za plnění dle Kupní smlouvy v elektronické podobě, ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu shora uvedeného a v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tak mohou být faktury – daňové doklady vystavovány Prodávajícím v elektronické podobě v PDF formátu a budou zasílány prodávajícímu na e-mailovou adresu sdělenou pro tyto účely kupujícím. Prodávající je také oprávněn předat kupujícímu fakturu – daňový doklad současně s dodávkou zboží.

6.5.   Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním fakturované částky na účet Prodávajícího nebo uhrazením kupní ceny v hotovosti do pokladny Prodávajícího.

6.6.   V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,07% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní sankce je splatná 7. den po doručení jejího vyúčtování kupujícímu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

6.7.   V případě, že bude prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delší 30 dnů, je Prodávající oprávněn od RKS odstoupit. Účinky odstoupení od RKS nastávají jeho doručením kupujícímu.

6.8.   V případě, že bude prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delší 30 dnů, a Prodávající od RKS neodstoupí, je kupující povinen po dobu dalších 12 měsíců platit dodávku zboží bankovním převodem předem nebo hotově při převzetí zboží.

6.9.   Pokud budou OP nebo RKS sjednané dodací, finanční, platební a fakturační podmínky dotčeny požadavky třetí strany (např. výrobce automobilů, importér automobilů, leasingová společnost, pojišťovny apod.) a tyto požadavky budou akceptovány Prodávajícím a kupujícím, jsou smluvní strany RKS povinny na základě těchto požadavků dotčená ujednání o dodacích, cenových, finančních, platebních a fakturačních, eventuálně dalších podmínkách v RKS upravit.

 

7.  Společná ustanovení

7.1. Prodávající je povinen:

a)   uskutečnit pro kupujícího, popř. pro jeho zaměstnance, zabývající se problematikou elektro, odborné školení,

b)  v případě potřeby řešení technického či jiného problému u kupujícího reagovat vhodným způsobem a to do 5 pracovních dnů od nahlášení požadavku.

7.2. Kupující je povinen:

a)   informovat bezodkladně Prodávajícího o svých nových obchodních aktivitách, které se mohou dotýkat předmětu této smlouvy,

b)  odebírat produkty 3M Electrical Markets D výhradně od Prodávajícího,

c)   při objednání zboží v nižším, než je minimální expediční množství uhradit paušální náklady na dopravu a balné ve výši Kč 500,- bez DPH.

d)  zajistit označení reklamního charakteru podle pokynů Prodávajícího.

7.3. Minimální expediční množství je v hodnotě Kč 5.000,- bez DPH.

7.4. Prodávající je oprávněn určit, které druhy obalů jsou vratné a stanovit jejich cenu.  Prodávající je povinen vratné obaly od kupujícího odebrat zpět a dobropisovat mu jejich cenu.

7.5. Pokud bude v RKS použit termín „rok“ nebo termín „léta“, rozumí se tím „každých 12 měsíců po sobě jdoucích ode dne podpisu RKS“.

7.6.   Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

7.7.   V případě prodeje zboží konečnému spotřebiteli je kupující povinen postupovat dle platné legislativy.

7.8.   Množstevní vady zboží při dodávkách zboží realizovaných prodávajícím je kupující povinen reklamovat ihned při jeho přejímce na průvodních dokladech (faktura nebo dodací list). Množstevní vady zboží při dodávkách zboží realizovaných třetí osobou je kupující povinen reklamovat nejpozději následující kalendářní den po jeho přejímce samostatným reklamačním dopisem.

 

8.   Závěrečná ustanovení

8.1.   RKS i Kupní smlouva mohou být změněny formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

8.2.  Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

8.3.   Vztahy mezi Prodávajícím a kupujícím, výslovně neupravené těmito OP, se řídí občanským zákoníkem, RKS a Kupní smlouvou.

8.4.   Pro případ soudního sporu mezi smluvními stranami RKS nebo Kupní smlouvy je nezbytné v RKS sjednat, že příslušným je obecný soud Prodávajícího.

8.5.   Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 02.03.2020